Interpellasjon fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Interpellasjon nr. 15 (1998-99)
Om å ta helhetlige hensyn til lønns- og arbeidsgiverpolitikken inn i vurderingen når man vedtar reformer og legger rammer for kommunesektoren
Oversendt regjeringen: 13.11.1998
Besvart: 03.12.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Det er vedtatt viktige reformer når det gjelder eldre, helse, psykiatri, kreftbehandling og skolereformer. Krav til kompetanse og kvalitet øker for de ansatte i kommunesektoren. For å sikre kvalitet og kunne rekruttere og beholde personell, kreves det satsing på utdanning og en helhetlig lønns- og arbeidsgiverpolitikk. Staten medvirker til dette gjennom lover og bevilgninger som angir økonomisk rom for lønns- og arbeidsgiverpolitikken. Dagens arbeidsmarked er stramt og konkurransen om kvalifisert arbeidskraft stor. Mangel på arbeidskraft for å fylle jobbene kan bli et økende problem og hindre at en klarer å gjennomføre reformene.
Mener Regjeringen at en for framtida bør ta slike helhetlige hensyn i lønns- og arbeidsgiverpolitikken inn i vurderingen når en vedtar reformer og legger rammer for kommunesektoren?

Les hele debatten