Interpellasjon fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Interpellasjon nr. 32 (1998-99)
Om en undersøkelse, bygd på intervjuer av syke- og hjelpepleiere, som har avdekket uverdige forhold ved tre norske sykehjem
Datert: 02.02.1999
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 19.03.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): En hovedfagsstudent, sykepleier Wenche Malmedal, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), har nylig gjort en undersøkelse over forholdene ved tre norske sykehjem. Undersøkelsen bygger på åtte dybdeintervjuer av syke- og hjelpepleiere. Følgende uverdige forhold avsløres i rapporten: Overmedisinering ofte skjult i mat, binding av pasienter, manglende tilførsel av mat og væske, neglisjering, trusler, krenkende rutiner, krenking av bluferdigheten, isolasjon, låsing av dører og latterliggjøring. Det forutsettes at rapporten er kjent for statsråden. Selv om en ikke kan generalisere på bakgrunn av en undersøkelse bare ved tre av landets sykehjem, gir undersøkelsen grunn til sterk bekymring.
Hva har statsråden foretatt seg i forbindelse med denne rapporten og hva vil statsråden videre gjøre for å rette på de forhold som er beskrevet?

Les hele debatten