Interpellasjon fra Dag Danielsen (FrP) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 49 (1998-99)
Om et nødrettsinstitutt som skal sikre et mandat for intervensjon i konflikter hvor det foregår brudd på menneskerettighetene som har karakter av folkemord, som i Kosovo
Datert: 26.03.1999
Besvart: 27.04.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Kosovo-konflikten har utløst en debatt om menneskerettigheter versus folkerett. Det har blitt reist spørsmål om behovet for en form for nødrettsinstitutt som skal sikre et mandat for intervensjon i konflikter, hvor det foregår et omfattende eller systematisk brudd på menneskerettighetene, som har karakter av folkemord. Sentralt i denne debatten er spørsmålet om NATO bør kunne gripe inn i konflikter hvor et folkemord finner sted og med dette som begrunnelse for intervensjonen. Et viktig argument for klargjøringen av et slikt nødrettsinstitutt er at ingen som bidrar til folkemord skal være trygg mot represalier.
Mener Regjeringen at folkeretten er moralsk fundamentert uten at denne baseres på grunnleggende respekt for menneskerettighetene, og hva vil Regjeringen gjøre for å bidra til å utvikle et slikt institutt?

Les hele debatten