Interpellasjon fra Jan Tore Sanner (H) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 2 (2000-2001)
Om Miljøverndepartementets overkjøring av Bærum kommune i spørsmålet om antallet boliger på Fornebu, sett i forhold til Regjeringens løfter om økt lokalt selvstyre
Oversendt regjeringen: 10.10.2000
Besvart: 16.11.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): I Regjeringens trontale i forbindelse med åpningen av det 145. Storting heter det: "Regjeringen vil styrke det lokale demokratiet. Så mange avgjørelser som mulig bør tas der folk lever og arbeider. Som en del av fornyelsen av offentlig sektor ønsker Regjeringen en kraftig forenkling av statlig regelverk. Kommunesektoren skal gis økte inntekter og større frihet til å foreta lokale valg etter lokale behov.". 21. september 2000 satte Miljøverndepartementet det lokale selvstyret til side for å tvinge Bærum kommune til å åpne for 500 flere boliger enn det kommunen hadde åpnet for på Fornebu. Departementets beslutning er også i strid med vedtak fattet av Fylkestinget i Akershus og råd fra Statens forurensningstilsyn og Nærings- og handelsdepartementet.
Hvordan henger Miljøverndepartementets overkjøring av Bærum kommune sammen med Stoltenberg-regjeringens løfter om økt lokalt selvstyre?

Les hele debatten