Interpellasjon fra Karin Andersen (SV) til barne- og familieministeren

Interpellasjon nr. 11 (2000-2001)
Om å hindre at barn i rusproblemfamilier ved behandling av foreldrene blir plassert i fosterhjem fordi fylkeskommunen ikke har noe foreldre-barn-tilbud
Datert: 09.01.2001
Fremsatt av: Helge Bjørnsen (SV)
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 14.02.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Barn i familier med rusproblemer har egne behov som må veie tungt når det skal gis behandling for rusproblemene. I noen tilfeller er det faglig riktig og nødvendig at barn og foreldre er sammen i behandlingsfasen. Ved Statens klinikk for narkomane er det etablert slikt tilbud. Ikke alle fylkeskommuner har foreldre-barn tilbud inne i sine planer. Tilbudet om behandling som da gis, forutsetter at barn blir plassert i fosterhjem mens foreldrene får behandling. Dette kan være i strid med barnevernets tilråding om at barnets beste er at barn og foreldre får behandling i felles opplegg. Både manglende plangrunnlag og dårlig økonomi gjør at fylkesmannen etter klage ikke kan pålegge fylkeskommunene å gi det tilbudet som er til barnets beste, jf. skriftlig spørsmål nr. 125 for 2000-2001 med svar.
Hva vil statsråden gjøre for å ivareta disse barnas beste og hindre omsorgsovertakelser i strid med barnevernets tilrådinger?

Les hele debatten