Interpellasjon fra Børge Brende (H) til kommunal- og regionalministeren

Interpellasjon nr. 5 (1997-98)
Om å bruke nøkkeltall for kommunenes produktivitet til større bevisstgjøring rundt kommunal ressurs- og anbudsbruk, og å redusere rammetilskuddet som ledd i å øke effektiviteten
Datert: 02.12.1997
Besvart: 13.01.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Kommunenes muligheter til å gi et tilfredsstillende tjenestetilbud avhenger ikke bare av utviklingen i inntektene, men i stor grad også av evnen til å omstille og effektivisere eksisterende kommunal virksomhet. Kommunaldepartementet forutsetter i sitt budsjett blant annet at fylkeskommunene «kan redusere utgiftene ved bruk av anbod eller ved anna effektivisering» i lokal rutetransport og reduserer derfor rammetilskuddet. Samtidig arbeider departementet med oppfølging av KOSTRA-prosjektet med sikte på å utvikle et nasjonalt system som kobler sammen data om kommunene sin økonomi. Systemet vil i henhold til departementet «gjere det mogleg å stille saman nøkkeltall for kommunanes produktivitet».
På hvilken måte vil statsråden bruke dette tallgrunnlag som et utgangspunkt for større bevisstgjøring rundt kommunal ressurs- og anbudsbruk, og kan statsråden se for seg at man også på andre områder kan bruke rammetilskuddet som et ledd i å øke effektiviteten?