Interpellasjon fra Anita Apelthun Sæle (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Interpellasjon nr. 8 (2001-2002)
Om et hjelpeapparat som ivaretar rettighetene til barn og kvinner med minoritetsbakgrunn
Datert: 23.01.2002
Besvart: 21.02.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Anita Apelthun Sæle (KrF)

Spørsmål

Anita Apelthun Sæle (KrF): I de senere år har det skjedd drap, kjønnslemlestelse, tvangsgifte, tvangsbortsending og andre former for tvang mot kvinner og barn med minoritetsbakgrunn. Seneste eksempel på dette er drap på en svensk-kurdisk jente som ikke innrettet seg slik hennes familie ønsket det. Det må nå forhindres at slikt kan skje flere ganger. Det er nødvendig med et hjelpeapparat med en helhetlig tilnærming til disse utfordringene. Primærhelsetjensten, skoleverket, trossamfunn og politiet må være viktige. Ikke minst er det viktig med en tverrfaglig tilnærming til denne svært komplekse utfordringen.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at et slikt hjelpeapparat ivaretar rettighetene til barn og kvinner med minoritetsbakgrunn?

Les hele debatten