Interpellasjon fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Interpellasjon nr. 11 (2001-2002)
Om integreringspolitiske tiltak, aktualisert av drapet på svensk-kurdiske Fadime
Datert: 28.01.2002
Besvart: 21.02.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Drapet på svensk-kurdiske Fadime har gjort integreringsdebatten mer aktuell enn noen gang. De viktigste tiltakene for å forhindre dette i framtida er en integreringspolitikk som åpner opp lukkede miljøer, og hvor storsamfunnet og minoritetene har en langt større grad av kontakt med hverandre enn i dag. Jeg vil derfor be om at kommunal- og regionalministeren vurderer følgende tiltak: å gjeninnføre underholdsplikten, sette i verk økonomiske sanksjoner for å forhindre at barn og unge tas ut av grunnskolen for å tilbringe perioder i foreldrenes hjemland, og innføre obligatoriske introduksjonskurs og obligatorisk norskopplæring, men med individuell vurdering, spesielt av eldre og av traumatiserte flyktninger.
Kan jeg også be statsråden om å redegjøre for hvilken dialog Kommunal- og regionaldepartementet har med muslimske ledere, samt for om man legger opp til en mer aktiv politikk for integrering på arbeids- og boligmarkedet?

Les hele debatten