Interpellasjon fra Søren Fredrik Voie (H) til utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 8 (2002-2003)
Om å sikre at bevilgninger til FoU kan bidra til økt innovasjon og verdiskaping i næringslivet og samfunnet for øvrig
Datert: 03.02.2003
Besvart: 04.03.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Søren Fredrik Voie (H)

Spørsmål

Søren Fredrik Voie (H): Det er bred politisk enighet i Stortinget om økt satsing på forskning og utvikling (FoU). Gjennom innføringen av skatteavskrivninger skjer det en positiv økning av næringslivets bidrag til FoU, samtidig som bevilgningene over statsbudsjettet økes betydelig. Men det er ingen automatikk i at økt FoU-innsats gir økt verdiskaping i næringslivet. Norske universitets- og forskningsmiljøer synes å spille en langt mer beskjeden rolle i innovasjon og nyskaping enn tilsvarende miljøer internasjonalt. En svakhet ved det norske FoU-systemet kan være mangelfull orientering mot nytt næringsliv og manglende interesse til innovasjon og å omsette ny kunnskap og forskningsresultater i næringsvirksomhet.
Hvordan vil statsråden sikre at bevilgninger til FoU kan bidra til økt innovasjon og verdiskaping i næringslivet og samfunnet for øvrig?

Les hele debatten