Interpellasjon fra Signe Øye (A) til kommunal- og regionalministeren

Interpellasjon nr. 11 (2002-2003)
Om tiltak for å nå målene for bosetting av flyktninger, ut fra signaler om mindre vilje i kommunene enn før pga. den økonomiske situasjonen og usikkerhet om husbankfinansiering
Datert: 19.02.2003
Besvart: 04.03.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Arbeidet med å bosette flyktninger i kommunene går for sakte, og er langt unna måloppnåelse. I fjor var målet å bosette 8 800 flyktninger. Resultatet var at kun 4 902 kunne flytte fra mottakene. Per 1. januar d.å. hadde landets kommuner fattet vedtak om å bosette drøyt 5 600 personer, noe som er 1 600 mindre enn behovet. Erfaringsmessig bosetter kommunene færre flyktninger enn det antall de har fattet vedtak om. Signaler fra en rekke kommuner tyder på at det er mindre vilje til å bosette flyktninger nå enn tidligere. Begrunnelsen er bl.a. den økonomiske situasjonen og usikkerhet knyttet til finansiering av boliger i Husbanken. Det resulterer i at flyktninger som har fått opphold i Norge, må bo lenger på mottak enn nødvendig. Siste tall fra UDI viser at over 2 100 av dem som bor i mottak har fått bosettingstillatelse.
Hva vil statsråden foreta seg slik at målsettingene om bosetting av flyktninger nås?

Les hele debatten