Interpellasjon fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 21 (2002-2003)
Om hvordan statsråden vil forhindre at skoler nedlegges utelukkende av økonomiske hensyn, og om opprettholdelse av fådelte skoler
Datert: 06.05.2003
Besvart: 27.05.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): I strid med politikernes ønsker blir nedlegging av skoler ofte kommunenes eneste mulighet til å redusere budsjettene. Det er særlig de minste grendeskolene og de fådelte skolene som blir salderingsposten. Undersøkelser viser at det etter 1986 har skjedd en betydelig sentralisering av grunnskolen, og da særlig på bekostning av udelte og fådelte skoler. Spesielt i tida etter gjennomføringen av Rattsø-utvalgets innstilling, har de økonomiske rammene blitt strammere for den type kommuner der geografiske og demografiske forhold har betinget en desentralisert skolestruktur. Samtidig oppfatter befolkningen at de fådelte skolene er av stor verdi og betydning for lokalsamfunnet.
Hvordan vil statsråden forhindre at skoler nedlegges utelukkende av økonomiske hensyn, og hvilken verdi og muligheter ser statsråden i opprettholdelsen av fådelte skoler?

Les hele debatten