Interpellasjon fra Ågot Valle (SV) til kommunal- og regionalministeren

Interpellasjon nr. 3 (2003-2004)
Om å gjøre asylretten reell for kvinner som er utsatt for kjønnsbasert forfølgelse
Datert: 14.05.2003
Besvart: 21.11.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Siden 1998 har kjønnsbasert forfølgelse dannet grunnlag for asyl her i Norge. Likevel har få kvinner fått asyl på dette grunnlaget. Erkjenning av at kvinner ofte flykter av andre grunner enn det menn gjør, er lite nedfelt i praksis. Kvinner rammes annerledes av vold og forfølgelse, fordi uttrykket for deres politiske opprør foregår i den private sfæren. Kvinner rømmer fordi de ikke får beskyttelse av hjemlandets myndigheter etter å ha vært utsatt for seksualisert vold, eller fordi de motsetter seg tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Det haster nå med at norske myndigheter "tar kvinnebrillene på" både i asylprosessen og rettsanvendelsen. Både for å gi disse kvinnene nødvendig beskyttelse, men også fordi det vil være et verdifullt bidrag i den globale kampen mot kvinneundertrykking.
Hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for å gjøre asylretten reell for kvinner som er utsatt for forfølgelse?

Les hele debatten