Interpellasjon fra Elsa Skarbøvik (KrF) til utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 15 (2003-2004)
Om tiltak for å øke kompetansen og kunnskapen om ungdomstrinnets egenart, da lite forskning er gjort og evalueringen av Reform 97 viser særlig behov for endringer på dette trinnet
Oversendt regjeringen: 14.11.2003
Besvart: 08.01.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Evalueringen i forbindelse med Reform 97 konkluderer med at det er særlig behov for endringer på ungdomstrinnet. Det synes som at dette trinnet har fått liten oppmerksomhet. Under forberedelsene av Reform 97 ble det rettet stor oppmerksomhet mot småskoletrinnet på grunn av skolestarten for 6-åringene. Blant annet derfor fikk ikke ungdomstrinnet samme oppmerksomhet, selv om innholdet i Reform 97 omfattet ungdomstrinnet i like stor grad som småskolen. Ungdomsalderen er ofte preget av store omveltninger som igjen påvirker skolesituasjonen for disse elevene. Det er gjort lite forskning på dette trinnets egenart. Evalueringsrapporten peker på særlige utfordringer for ungdomstrinnet.
Hva vil statsråden gjøre for å øke kompetansen og kunnskapen om dette trinnets egenart?

Les hele debatten