Interpellasjon fra Bjørn Hernæs (H) til landbruksministeren

Interpellasjon nr. 27 (1997-98)
Om et utsendt høringsforslag til miljøforskrift til skogbruksloven, og utsettelse av saken til Stortinget har behandlet skogpolitikkmeldingen
Datert: 17.02.1998
Besvart: 02.04.1998 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Landbruksdepartementet har sendt et forslag til miljøforskrift til skogbruksloven ut på høring, og vurderer å fastsette forskriften før meldingen om skogpolitikken sendes Stortinget. Forslaget må karakteriseres som oppsiktsvekkende, både når det gjelder det substansielle innholdet, såvel som styringsmetode og tidspunkt. Forslaget bryter med prinsippet om frihet under ansvar, og de substansielle inngrepene er vidtrekkende. Praktiseringen av et slik regelverk ville måtte utløse omfattende byråkratiske prosedyrer med tilsvarende potensiale for konflikt og forskjellsbehandling. Det regelverket som er lagt frem vil være i strid med tradisjonelle former for godt skogbruk og diskutabelt i forhold til bærekraftig utvikling og skogbrukets rolle i klimasammenheng.
Vil statsråden utsette saken til Stortinget har behandlet meldingen om skogpolitikken?