Interpellasjon fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 17 (2004-2005)
Om å øke innsatsen mot økonomisk kriminalitet
Oversendt regjeringen: 08.12.2004
Besvart: 17.02.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Det er et viktig mål for bekjempelse av kriminalitet at bakmenn og organisatorer for ulovlige handlinger tas. For å ramme bakmenn, internasjonal forgreinet kriminalitet og svært samfunnsskadelig økonomisk kriminalitet vil det som en delstrategi være viktig å ha et aktivt søkelys på flyten av penger i samfunnet. Økokrim har i de siste årene vist at satsing på dette feltet gir resultater. Flere tas og domfellelsesprosenten er forholdsvis høy. Likevel gjenstår en betydelig innsats for å avdekke konkurskriminalitet, kriminalitet knyttet til "pyramidevirksomhet" og hvitvasking. Mange hvitvaskingsmeldinger blir i dag ikke etterforsket. Økokrim og politidistriktene må settes bedre i stand til å håndtere flere saker.
Hva vil statsråden foreta seg for å øke innsatsen mot denne type kriminalitet?

Les hele debatten