Interpellasjon fra Einar Steensnæs (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 6 (1996-97)
Om utdanningssystemet fanger opp næringslivets behov for kompetent arbeidskraft
Datert: 18.04.1996
Besvart: 29.11.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): Ifølge en undersøkelse som er gjennomført av Næringslivets Hovedorganisasjon har halvparten av norske bedrifter problemer med å rekruttere arbeidskraft med rett kompetanse. Dette bremser ambisjonene om å øke sysselsettingen og hindrer næringslivet i å utnytte en naturlig ekspansjon i markedet. Utdanningssystemet oppfattes fremdeles som lite tilpasningsdyktig i forhold til skiftende behov i næringslivet, og mange bedrifter synes det er langt mellom intensjonene i Reform 94 og en konkret vilje til et nærmere samarbeid mellom skole og arbeidsliv.
Hvordan kan utdanningssystemet innrettes slik at det på en bedre måte fanger opp næringslivets behov for kompetent arbeidskraft?