Interpellasjon fra John I. Alvheim (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Interpellasjon nr. 23 (2004-2005)
Om å sørge for et faglig akseptabelt nivå på omsorgen i sykehjem, da hver tredje pleier i eldreomsorgen er ufaglært
Datert: 15.02.2005
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 17.03.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Nye tall fra helsemyndighetene viser at hver tredje pleier i eldreomsorgen er uten helse- og sosialfaglig utdannelse. Ifølge NRK svarer hjelpepleiere og sykepleiere, når de blir spurt, at de frykter at eldre på sykehjem får mer medisiner og flere liggesår når mange av pleierne er ufaglærte. Andelen pleiere uten utdanning øker, ifølge NRK, i mange kommuner. I Dokument nr. 8:29 (2003-2004) viste undertegnede til en undersøkelse foretatt av NOVA der det ble påvist at det i sykehjemmene var 114 pst. flere ufaglærte på dagvakt enn planlagt. Helsepersonelloven stiller krav til helsepersonell om å yte faglig forsvarlig helsehjelp. Skal dette være mulig, må personellet ha faglig bakgrunn for å gi forsvarlig faglig pleie og omsorg. Dagens utvikling med stadig sykere pasienter i sykehjem, krever faglig kvalitet på omsorgen.
Hvordan vil statsråden sørge for at det faglige nivået på omsorgen i sykehjem når et akseptabelt nivå?

Les hele debatten