Interpellasjon fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 28 (2004-2005)
Om en nasjonal strategi for diagnostisering, forskning og behandling av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom)
Oversendt regjeringen: 02.03.2005
Besvart: 11.04.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Den senere tids debatt knyttet til behandling av kroniske lungesykdommer viser med stor tydelighet at det er behov for en mer helhetlig nasjonal strategi slik at vi fra samfunnets og pasientenes side er bedre rustet til å kunne møte de utfordringer som kommer. KOLS er noe som rammer ca. 300 000 nordmenn, fører til ca. 30 000 sykehusinnleggelser årlig, og medfører bortimot 2 000 dødsfall i året i henhold til foreningen Lunger i Praksis. KOLS er en kronisk lungesykdom som gradvis ødelegger lungene og er hovedsaklig forårsaket av røyking. For sen diagnostisering gjør at tiltakene virker dårlig, gir høye kostnader og store problemer for pasientene. Det er med andre ord viktig å få en så tidlig diagnose som mulig for raskt å få satt i gang behandling.
Vil statsråden ta initiativ til at det utarbeides en nasjonal strategi for diagnostisering, forskning og behandling av KOLS?

Les hele debatten