Interpellasjon fra Einar Holstad (KrF) til justisministeren

Interpellasjon nr. 32 (2004-2005)
Om hvordan kriminalomsorgen bør møte unge lovbrytere, og om egnede reaksjoner overfor denne gruppen
Datert: 18.03.2005
Besvart: 12.04.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Einar Holstad (KrF)

Spørsmål

Einar Holstad (KrF): Det er viktig at unge førstegangsforbrytere møtes med andre reaksjonsformer enn fengsel. Når barn begår straffbare handlinger, må samfunnet reagere raskt og på en hensiktsmessig måte. Rehabilitering og adferdsendring må stå sentralt ved valg av reaksjon. Hovedsaklig besluttes bare fengsling av barn under 18 år når det er begått alvorlige lovbrudd eller der den unge er en utpreget tilbakefallsforbryter. Når det besluttets fengsling eller varetektsfengsling av personer under 18 år, bør fengselsmiljøet være kvalitativt annerledes enn om fengslingen/varetektsfengslingen gjelder en voksen. Det er i disse tilfellene særlig viktig at kriminalomsorgen tilrettelegger forholdene under frihetsberøvelsen slik at belastningen på den unge blir minst mulig.
Hvordan mener statsråden at kriminalomsorgen bør møte unge lovbrytere, og hvilke reaksjoner mener han egner seg best overfor denne gruppen?

Les hele debatten