Interpellasjon fra Eva M. Lian (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 19 (1996-97)
Om valgdeltakelsen ved kommune- og fylkestingsvalg
Datert: 30.09.1996
Besvart: 06.02.1997 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth

Eva M. Lian (Sp)

Spørsmål

Eva M. Lian (Sp): Valgdeltakelsen ved kommune- og fylkestingsvalg har vist en synkende tendens. Ved kommunevalget i 1995 deltok 61, 9 pst. av de stemmeberettige. Det er den laveste valgdeltakelsen siden 1922. 59 pst. av de stemmeberettigede deltok i fylkestingsvalget. Den lave valgdeltakelsen kan være tegn på resignasjon på grunn av det manglende samsvar mellom pålagte oppgaver og økonomi som mange kommuner og fylkeskommuner opplever, men det kan også være et likegyldighetstegn. For Norge har det vært et mål å ha et aktivt og levende folkestyre. Det krever engasjerte innbyggere med kunnskaper, lyst og muligheter til å delta. Utviklingen synes å gå i retning av mer bruk av faglige eksperter og avgjørelser som tas på andre arenaer, på bekostning av folkestyret.
Hvilke tiltak mener statsråden kan endre denne utviklingen?