Interpellasjon fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til barne- og likestillingsministeren

Interpellasjon nr. 12 (2006-2007)
Om å ta tverrdepartementale initiativ for å sikre barn bedre mot trusler, vold og overgrep i familien
Datert: 24.10.2006
Besvart på vegne av: Barne- og likestillingsministeren
Besvart: 21.11.2006 av justisminister Knut Storberget

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Barn som lever med trusler og vold i familien blir ofte svært alvorlig skadet, men det er grunn til å spørre om samfunnet har forstått alvoret. Barnevernet har for eksempel ikke mulighet til å gripe inn i samværssaker, selv om barna skades som en følge av vold og trusler. I verste fall må barnevernet gå til omsorgssak fordi mor ikke klarer å beskytte barnet mot en voldelig far. I mange kommuner og bydeler har man ikke etablert tverretatlig forpliktende samarbeid for å hjelpe barn som lider, og mange barnehager og skoler har i dag liten kontakt med barnevernet. Rutinene for bekymringsmeldinger er mangelfulle, spesielt i helsevesenet.
Vil statsråden ta tverrdepartementale initiativ for å sikre barn bedre mot vold og overgrep, gjennom styrking av barnevernet og helsestasjonene, forpliktende samarbeidsstrukturer, klare rutiner for bekymringsmeldinger, tøffere reaksjoner i retten og økt kunnskap og kompetanse?

Les hele debatten