Interpellasjon fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 23 (2006-2007)
Om å få styrket kapasiteten og kvaliteten innenfor habilitering og rehabilitering, ut fra dokumentert tilbudssvikt både i kommunene og spesialisthelsetjenesten
Oversendt regjeringen: 10.11.2006
Besvart: 04.12.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Rehabilitering handler om å gi mennesker som har vært utsatt for sykdom eller skade en ny mulighet for selvstendighet og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. I St.prp. nr. 1 (2006-2007) fra Helse- og omsorgsdepartementet heter det under omtalen av kap. 726 post 21 at habilitering og rehabilitering fortsatt ikke har tilstrekkelig prioritet. En undersøkelse foretatt av SINTEF på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet dokumenterer svikt i rehabiliteringstilbudet både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Dette er paradoksalt sett i lys av det høye antallet av mennesker i arbeidsfør alder som står utenfor arbeidslivet. Et bedre tilbud om habilitering og rehabilitering vil både bidra til bedre livskvalitet for pasientene og samtidig sikre at flere kan være yrkesaktive.
Hva vil statsråden gjøre for å styrke kapasiteten og kvaliteten innenfor habilitering og rehabilitering?

Les hele debatten