Interpellasjon fra Per-Kristian Foss (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 26 (2006-2007)
Om at Riksrevisjonen har avdekket en rekke brudd på regelverket for offentlige anskaffelser, og om å ta tak i problematikken overfor departementene
Datert: 27.11.2006
Besvart: 18.01.2007 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Av Riksrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2005, Dokument nr. 1 (2006-2007), går det frem at det forekommer en rekke brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Dette gjelder blant annet brudd på regler om konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet. Slike brudd på grunnleggende prinsipper for anbudsvirksomheten lager rom for misligheter, og vanskeliggjør etterfølgende kontroll. Brudd på anbudsreglementet kan således ha medført et betydelig misbruk av skattemidler.
På hvilken måte vil statsråden ta tak i problematikken overfor de enkelte departementene, særlig i forhold til departementenes kontroll med underliggende virksomheter, for å sikre at anbudsreglementet for fremtiden etterfølges?

Les hele debatten