Interpellasjon fra Dagfinn Sundsbø (Sp) til kultur- og kirkeministeren

Interpellasjon nr. 43 (2006-2007)
Om politisk fokus på kultur som helsefremmende tiltak og fremme forslag som stimulerer frivillige organisasjoners deltakelse i å fremme folkehelsen
Datert: 31.01.2007
Besvart: 26.03.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Dagfinn Sundsbø (Sp)

Spørsmål

Dagfinn Sundsbø (Sp): Frivillig sektor er en sentral ressurs i vårt samfunn. Det brede aktivitetsspekteret innen idrett og friluftsliv, musikk, kor, dans og teater, folkeopplysnings- og humanitært arbeid m.m., gir i tillegg til sin egenverdi for innbyggerne, økt livskvalitet og bedre helse. Samtidig er det en allmenn erkjennelse at økt satsing på helsefremmende arbeid, vil kunne bidra til å redusere behovet for behandling av sykdom. Både for å fremme folkehelsen og for å begrense veksten i helsebudsjettet, er det derfor riktig å satse på kultur som helsefremmende tiltak.
Vil statsråden i sitt arbeid med å utvikle en ny og helhetlig frivillighetspolitikk, herunder videreutvikle frivillighetssentralene, bidra til å øke det politiske fokus på kultur som helsefremmende tiltak og i denne sammenheng fremme forslag som stimulerer de frivillige organisasjonenes deltakelse i å fremme folkehelsen?

Les hele debatten