Interpellasjon fra Anne Marit Bjørnflaten (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 63 (2006-2007)
Om dommeres sidegjøremål, som det kan stilles spørsmål ved både mht. ressursbruk og mer prinsipielt
Oversendt regjeringen: 16.03.2007
Besvart: 24.04.2007 av justisminister Knut Storberget

Anne Marit Bjørnflaten (A)

Spørsmål

Anne Marit Bjørnflaten (A): Dagens Næringsliv hadde før nyttår oppslag om dommeres sidegjøremål. Et mindretall av dommerne i Borgarting lagmannsrett deltar ifølge avisen i voldgifter, og 4 av 19 dommere i Høyesterett deltar eller har nylig deltatt i voldgifter. Denne praksisen reiser flere problemstillinger, og Høyesterett er mot denne type sidegjøremål. Det kan stilles spørsmål knyttet til ressursbruken da deler av arbeidet gjøres i dommernes ordinære arbeidstid, og lagmannsrettene sliter med restanser knyttet til både straffesaker og sivile saker, særlig knyttet til Borgarting lagmannsrett. På et mer prinsipielt plan kan det også stilles spørsmål ved dommeres uavhengighet når en dommer kan fordoble sin lønn ved å ta sidegjøremål som voldgift.
Hva vil statsråden gjøre for å få en klarere praksis knyttet til dommernes sidegjøremål både med hensyn til ressursbruk og sakens mer prinsipielle sider?

Les hele debatten