Interpellasjon fra Dagfinn Sundsbø (Sp) til arbeids- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 8 (2007-2008)
Om tiltakene rettet mot funksjonshemmede, og å bidra til at forutsetningene i IA-avtalen og målsettingene i NAV om yrkesrettet bistand blir sterkere vektlagt
Oversendt regjeringen: 25.09.2007
Besvart: 08.10.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Dagfinn Sundsbø (Sp)

Spørsmål

Dagfinn Sundsbø (Sp): Regjeringen ønsker et arbeidsliv med plass til alle. Personer med nedsatt funksjonsevne skal ha samme mulighet som andre til å delta i yrkeslivet og forsørge seg selv. Likevel viser arbeidskraftsundersøkelser at sysselsettingen blant personer med nedsatt funksjonsevne ikke øker i et arbeidsmarked som er i generell vekst og etterspør ny arbeidskraft. Funksjonshemmedes organisasjoner hevder at det offentlige hjelpeapparatet ikke fungerer tilfredsstillende. De som skal hjelpe blinde og svaksynte ut i jobb, motiverer ofte til uføretrygd isteden, viser bl.a. en undersøkelse gjort for Norges Blindeforbund. NAVs ledelse understreker at dette er i strid med målsettingene for deres arbeid og IA-avtalen.
Hvordan vil statsråden bidra til at forutsetningene i IA-avtalen og målsettingene i NAV om yrkesrettet bistand blir sterkere vektlagt i tiltakene rettet mot funksjonshemmede?

Les hele debatten