Interpellasjon fra Tove Karoline Knutsen (A) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 63 (2007-2008)
Om hvordan god undervisning i estetiske fag kan implementeres i tiltakene for en bedre skole, da en undersøkelse viser at dette har stor betydning for kunnskapsnivå og læringsmiljø
Oversendt regjeringen: 05.02.2008
Besvart: 03.03.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Den siste tids debatt om kvalitet i skolen har hatt sterkt fokus på PISA-undersøkelsens funn, som viser at Norge kommer relativt dårlig ut i basisfag som språk og matematikk. Med dette som viktigste utgangspunkt har det brede perspektivet på skolens mål og oppdrag manglet så langt i debatten. Viktige læringsmål for skolen ivaretas gjennom pedagogiske plattformer for hele fagporteføljen; elevene skal lære å forstå logiske strukturer, handtere kvalitative og kvantitative størrelser og øve opp evnen til refleksjon og kritisk tenkning. En UNESCO-rapport fra 2004, basert på en bred undersøkelse utført av professor Anne Bamford, konkluderer med at god, tilpasset og tilstrekkelig undervisning i estetiske fag har stor betydning for både det generelle kunnskapsnivå og læringsmiljøet.
Hvordan ser statsråden at slike perspektiver kan implementeres i tenkningen rundt, og tiltakene for, en bedre skole?

Les hele debatten