Interpellasjon fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 67 (2007-2008)
Om hvorvidt dagens utvikling i politiet, med nye arbeidstidsbestemmelser, trange driftsbudsjetter, rekrutteringsproblemer og fravær av aktiv seniorpolitikk, er i tråd med målsettingene i politirollemeldingen
Oversendt regjeringen: 18.02.2008
Besvart: 03.04.2008 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Ved Stortingets behandling av politirollemeldingen våren 2006 var det bred enighet om at politi- og lensmannsetaten skulle videreutvikles med vekt på en lokalt forankret tjeneste. God lokalkunnskap er en forutsetning for et kvalitativt godt og effektivt politi med fokus på god publikumsservice. Konsekvensene av nye arbeidstidsbestemmelser, trange driftsbudsjetter, rekrutteringsproblemer og fravær av en aktiv seniorpolitikk, er at politiet er blitt tvunget til omstruktureringer, vaktsamarbeid og prioriteringer som kolliderer med publikums og lokalpolitikernes forventninger.
Mener statsråden dagens utvikling i politiet er i tråd med målsettingene i politirollemeldingen og de forutsetninger Stortinget la til grunn ved behandlingen av denne?

Les hele debatten