Interpellasjon fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 22 (2008-2009)
Om hvorvidt man vil fortsette å svekke eiendomsretten i landbruket, eller om man vil rette opp dagens urettferdigheter ved å fjerne systemet for prisreguleringer
Oversendt regjeringen: 19.11.2008
Besvart: 22.01.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Eiendomsretten i norsk landbruk har en svak stilling der politikere og byråkrater i en årrekke har tilranet seg grunneiers rett til å disponere over egen eiendom. Stadig kan vi oppleve enkeltskjebner som følge av denne politikken der familier står ribbet tilbake dersom man ønsker å selge en landbrukseiendom. Prosessen rundt konsesjonsbehandling av landbrukseiendommer har også medført et betydelig byråkrati. Når lokale myndigheter har godkjent transaksjonen mellom kjøper og selger, er det et overgrep mot lokaldemokratiet at staten overprøver de vurderinger som er gjort lokalt. Likeledes er det et alvorlig overgrep mot eiendomsretten når en kjøper og selger har blitt enige om en pris og dette blir satt til side av offentlige organer.
Vil statsråden rette opp dagens urettferdigheter ved å fjerne systemet for prisreguleringer, eller vil man fortsette å svekke eiendomsretten i landbruket?

Les hele debatten