Interpellasjon fra Gunnar Gundersen (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 30 (2008-2009)
Om å bedre vurderingskriteriene i norsk skole
Oversendt regjeringen: 05.12.2008
Besvart: 22.01.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det er viktig at vurderingssystemet i skolen har høy legitimitet. Formålet med karakterer er å fremme god læring, og karakterer er sentrale for å kunne gi en god tilpasset opplæring. Elevene må få konkrete tilbakemeldinger om hva de mestrer og hva som skal til for å bli bedre i faget. Kunnskapsløftet angir sentralt gitte kompetansemål for fagene, men det kan se ut til at vurderingskriteriene er for varierende. SSB-forskeren Kjartan Steffensen har i flere sammenhenger uttalt at det kan se ut til å være forskjeller i karakterpraksisen ved de ulike skolene, men at det ikke er gjennomført noen videre analyser av hva som kjennetegner skoler med en spesielt "snill" eller "streng" karakterpraksis.
Hvilke konkrete tiltak har statsråden gjennomført for å bedre vurderingskriteriene i norsk skole, og hvordan vil statsråden bedre legitimiteten til det han selv har omtalt som en svak vurderingskultur i norsk skole?

Les hele debatten