Interpellasjon fra Line Henriette Holten (KrF) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 56 (2008-2009)
Om å følge opp lovnaden om å halvere nedbyggingen av jordbruksjord innen 2010
Oversendt regjeringen: 19.03.2009
Besvart: 12.05.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I Soria Moria-erklæringen lovet Regjeringen å halvere nedbyggingen av jordbruksjord innen 2010. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utviklingen går i motsatt retning. Avisa Nationen gjengir onsdag 18. mars tall fra SSB som viser at norske kommuner i 2008 gav klarsignal til å omdisponere over 16 500 mål dyrket og dyrkbar jord til andre formål. Det nedbygde arealet tilsvarer ifølge Nationen mer enn 2 200 fotballbaner eller langt over 100 vanlige gårdsbruk. Lovnaden om halvering av nedbyggingen er så langt fulgt opp med en oppgang i arealet på omdisponert matjord på 17 pst. på to år. I en verden med stor befolkningsvekst, stort arealpress og økende behov for mat er det viktigere enn noen gang å sikre jordbruksjord for kommende generasjoner.
Hva vil statsråden gjøre for å følge opp lovnaden om å halvere nedbyggingen av jordbruksjord innen 2010?

Les hele debatten