Interpellasjon fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 62 (2008-2009)
Om å sikre hensiktsmessige avtaler med ideelle helse- og omsorgsinstitusjoner i forbindelse med utlysning av anbud på behandlingsplasser for rusmiddelavhengige
Oversendt regjeringen: 24.04.2009
Besvart: 28.05.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Det har våren 2009 vært lyst ut anbud i alle de fire regionale helseforetakene på behandlingsplasser for rusmiddelavhengige. Dette har vært krevende prosesser for ideelle institusjoner som har levert inn tilbud. Anbudsprosessene i de fire RHFene har gått parallelt, noe som har hindret institusjoner å legge inn tilbud i flere regionale helseforetak samtidig, siden de må ha en vedståelsesfrist på tilbudet. Dermed risikerer institusjonene å ikke få avtaler, dersom de taper i det helseforetaket de la inn tilbud. I noen regionale helseforetak har det vært forhandlinger, i andre ikke. Til tross for rom i regelverket for å unnta ideelle helse- og omsorgsinstitusjoner fra anbudsreglementet, har det ikke vært gjort.
Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å sikre hensiktsmessige avtaler med ideelle institusjoner?

Les hele debatten