Interpellasjon fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 73 (2009-2010)
Om den usikre situasjonen for verfts- og leverandørindustrien, og hvilke tiltak man vil iverksette for å opprettholde aktiviteten og kompetansen i den maritime næringen
Datert: 05.03.2010
Besvart: 19.04.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Den usikre situasjonen for verfts- og leverandørindustrien har vært et fremtredende tema i den offentlige debatten den siste tiden. I 2009 har det nesten ikke vært skrevet nye kontrakter ved norske verft eller hos leverandører av design og utstyr. Bransjen opplever i praksis kontraheringsstopp og utover i 2010 går ordrebøkene tomme i den landbaserte maritime industrien. Hvis ordretørken fortsetter, vil de landbaserte maritime næringene måtte gå til masseoppsigelser om kort tid. Dette vil kunne medføre at den høyteknologiske innovasjonen og kompetansen som man har brukt generasjoner på å bygge opp risikerer å forvitre.
Hvilke tiltak vil statsråden iverksette på kort og lang sikt for å opprettholde aktiviteten og kompetansen i næringen gjennom den midlertidige lavkonjunkturen den maritime næringen nå opplever?

Les hele debatten