Interpellasjon fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 86 (2009-2010)
Om å myke opp i det byråkratiske regelverket for landbrukseiendommer, som legger en rekke begrensninger når det gjelder næringsfrihet og disposisjonsrett over egen eiendom, og innebærer et betydelig merarbeid for kommunene
Datert: 24.03.2010
Besvart: 27.04.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): I næringsvirksomhet er det viktig for utviklingen at den selvstendige næringsdrivende selv har frihet til å bestemme. Landbruksnæringen er i Norge pålagt en rekke begrensninger både når det gjelder næringsfrihet og disposisjonsrett over egen eiendom. Regjeringen har nylig gjennomført flere innstramminger i regelverk som griper sterkt inn i eiendomsretten og flytter makt fra den enkelte matprodusent til offentlig forvaltning. Et eksempel på disse innstrammingene er driveplikten, der denne nå er en varig plikt for alle som eier eiendom med jordbruksareal. Det er også innført regler med hensyn til bortleie av jord som innebærer at det må inngås avtale av minst 10 års varighet og der utleier ikke er gitt adgang til å si opp avtalen. Regelverket innebærer betydelig merarbeid for kommunene og svekker eiendomsretten betydelig.
Vil statsråden ta et initiativ for å myke opp i det byråkratiske regelverket for landbrukseiendommer?

Les hele debatten