Interpellasjon fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 95 (2009-2010)
Om å legge til rette for bedre rammebetingelser for å kombinere landbruks- og reiselivsnæring, gjennom bl.a. færre reguleringer, styrket eiendomsrett og større grad av produksjonsfrihet
Datert: 16.04.2010
Besvart: 01.06.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det må legges til rette for næringsvirksomhet over hele landet gjennom færre reguleringer, at flere beslutninger i arealforvaltningen tas lokalt og at den enkelte med eiendomsrett gis frihet til selv å disponere egen eiendom. Det er viktig å styrke mulighetene for inntekter i landbruket ved større grad av produksjonsfrihet, men at det også legges bedre til rette for at gårdsbruk kan brukes til annen næringsvirksomhet innen turisme. Det er et stort potensial for at gårdsturisme videreutvikles og dette kan skape flere inntektsmuligheter for en næring som er preget av at det hvert år legges ned et betydelig antall bruk. For å legge bedre til rette for nye næringer knyttet til gårdsbruk må det vurderes rammebetingelser som lavere avgifter og styrket eiendomsrett for landbrukseiendom.
Vil statsråden legge til rette for bedre rammebetingelser for å kombinere landbruks- og reiselivsnæring?

Les hele debatten