Interpellasjon fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 97 (2009-2010)
Om hva man vil foreta seg for å endre at sykehus i stort omfang har leger ansatt i midlertidige stillinger, med henvisning til at 90-95 pst. leger i spesialisering er midlertidig ansatt
Oversendt regjeringen: 23.04.2010
Besvart: 28.05.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Leger i sykehus er i stort omfang ansatt i midlertidige stillinger. Undersøkelser viser at 50 prosent av alle sykehusleger er midlertidig ansatte og antallet leger i spesialisering er hele 90-95 prosent midlertidig ansatte. I gjennomsnitt er sykehusleger midlertidig ansatte til de er cirka 41 år. Likestillings- og diskrimineringsombudet omtalte sykehusene som en versting i årsrapporten fra 2008 etter flere saker der kvinnelige leger fikk avsluttet sitt arbeidsforhold under spesialiseringen som følge av svangerskapsavbrudd. Midlertidige stillinger over så lang tid skaper usikkerhet for legene og dermed også fare for at en ikke gir beskjed om uheldige forhold til ledelsen. Spekter sier følgende i en fellesrapport med Legeforeningen, datert 27. oktober 2009, følgende: "Dette forhold må Legeforeningen eventuelt ta opp med myndighetene."
Hva vil statsråden, som eier av helseforetakene, foreta seg for å endre dette?

Les hele debatten