Interpellasjon fra Tove Karoline Knutsen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 100 (2009-2010)
Om en strategi for å få utdannet tilstrekkelig og riktig personell for framtidens helsesektor, med bakgrunn i at antall eldre og pleietrengende vil øke
Datert: 10.05.2010
Besvart: 03.06.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Samhandlingsreformen som nylig ble vedtatt i Stortinget, peker på de store utfordringene vi vil se på helsesektoren i årene som kommer. Befolkningen blir stadig eldre og vi vil få en generell økning av livsstilsrelaterte sykdommer. Dette vil kreve økt kompetanse hos helsepersonell i alle deler av helsesektoren. Utviklingen tilsier at vi må utdanne langt flere helsearbeidere enn i dag, og at disse må ha bred helsefaglig kompetanse. Framskrivninger fra Statistisk sentralbyrå viser at vi vil ha behov for mellom 95 000 og 135 000 nye årsverk fram mot 2030, og at behovet blir størst mellom 2020 og 2030 da antall eldre og pleietrengende vil øke sterkest.
Hvilken strategi ser statsråden kan være riktig for å få utdannet tilstrekkelig og riktig personell for framtidens helsesektor?

Les hele debatten