Interpellasjon fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 12 (2010-2011)
Om å bidra til at bussnæringen kan sikre rekrutteringen til yrket
Datert: 15.06.2010
Besvart: 28.10.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Kollektivtrafikk med buss utgjør mange steder stammen i det lokale kollektivtilbudet. Skal vi lykkes med å få mer av veksten i personreiser over på kollektiv i tråd med målsettingen i klimaforliket, må vi sikre rekruttering til bussnæringen. Årlig trengs 1 500-2 000 nye sjåfører, og flere selskaper må i dag rekruttere sjåfører fra utlandet. Det er òg en betydelig andel eldre arbeidstakere i næringen, og 21 års aldersgrense for å kjøre buss innebærer at det tradisjonelle opplæringsløpet for yrkesfagene i liten grad er aktuelt for bussjåføryrket. I tillegg har nye kompetansekrav gjort billetten til yrket dyrere. Kostnaden for å bli bussjåfør er på minimum 70 000 kroner. Dette har medvirket til at det i 2009 var i underkant av 300 personer som fullførte grunnutdanningen som er nødvendig for å få kompetanse som bussjåfør.
Hvordan vil statsråden bidra til at bussnæringen kan sikre rekrutteringen til yrket?

Les hele debatten