Interpellasjon fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 26 (2010-2011)
Om hvordan man skal nå Stortingets målsettinger for kulturminnevernet, med henvisning til at eiere av fredede bygninger har grunn til å være skuffet over budsjettet
Oversendt regjeringen: 22.10.2010
Besvart: 30.11.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Ved behandlingen av St.meld. nr. 16 for 2004-2005 Leve med kulturminner satte Stortinget som nasjonalt resultatmål nr. 1 at det årlige tapet av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer skal minimaliseres. Innen 2020 skal tapet ikke overstige 0,5 prosent årlig. Ifølge Fortidsminneforeningen er beregnet tap i dag minimum 1,5 prosent. Riksantikvaren har fastslått at overføringene til kulturminnevernet må øke betraktelig dersom målet skal nås. I statsbudsjettet for 2011 har regjeringen lagt opp til et nullbudsjett for kulturminnevernet. Riksantikvar Jørn Holmes kommentar til budsjettet var at "eierne av fredede bygninger har grunn til å være skuffet". Kristelig Folkeparti har tidligere foreslått moms- og fradragskompensasjon, låneordninger og økt direkte støtte til pliktig vedlikehold av fredede bygninger i privat eie.
Hvordan tenker regjeringen at Stortingets målsettinger for kulturminnevernet skal nås innen 2020?

Les hele debatten