Interpellasjon fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 44 (2010-2011)
Om hvordan man vil evaluere Forvaltningsreformen og dens virkning på vegstandarden i Norge samt gi Stortinget tilbakemelding om dette
Datert: 17.11.2010
Besvart: 10.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Forvaltningsreformen ble gjennomført fra 1. januar 2010 og har flyttet ansvaret for ca. 17 000 km av totalt 18 500 øvrige riksveger og 78 av totalt 95 ferjesamband fra staten til fylkeskommunene. Forvaltningsreformen er innenfor vegsektoren en stor reform med behov for fortsatt tilpasning av fylkeskommunenes og Statens vegvesens organisasjoner og styringssystemer. Reformen medfører at fylkeskommunene har fått økt ansvar for at nasjonale mål innenfor vegtransport, trafikksikkerhet, kollektivtransport m.m. blir nådd. Det er derfor satt i gang arbeid med permanente og fullstendige nasjonale føringer. Overførte veger var i dårlig forfatning. Vedlikeholdsetterslepet var stort. Verken budsjetter eller prioriteringer i 2010 og i 2011 ser ut til å kunne bedre vegstandarden betydelig.
Hvordan vil statsråden evaluere Forvaltningsreformen og dens virkning på vegstandarden i Norge samt gi Stortinget tilbakemelding om dette?

Les hele debatten