Interpellasjon fra Arve Kambe (H) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 63 (2010-2011)
Om hva som gjøres for å styrke maritim utdanning, med henvisning til at behov for fremtidig arbeidskraft tilsier økt fokus på kvalitet og strukturelle grep i antall utdanningssteder
Oversendt regjeringen: 10.12.2010
Besvart: 03.02.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP) fikk høsten 2007 i oppdrag av Næring- og handelsdepartementet, og i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, å utrede norsk maritim utdanning på alle nivåer, videregående opplæring, fagskoler og høyskoler. I regjeringens "Stø kurs" pekes det på utfordringer med et spredt utdanningstilbud, lite samarbeid og at få velger maritim utdanning. Situasjonen for maritim utdanning og behov for fremtidig arbeidskraft tilsier økt fokus på kvalitet og også strukturelle grep i antall utdanningssteder. En arbeidsgruppe nedsatt av MARUT fremmet for ett år siden en innstilling med forslag til ny nasjonal struktur for maritim offiserutdanning. Utvalget anbefaler konsentrasjon av utdanningstilbudet, differensiert utdanningsløp, rekrutteringsarbeid, en nasjonal rammeplan, samarbeid og arbeidsdeling, kompetanseutvikling, investeringer i infrastruktur og økt FoU-virksomhet.
Hva vil statsråden gjøre for å styrke maritim utdanning i tråd med dette?

Les hele debatten