Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 101 (2010-2011)
Om hvilke tiltak som kan iverksettes for å ivareta behovene til barn av straffedømte
Oversendt regjeringen: 18.03.2011
Besvart: 05.05.2011 av justisminister Knut Storberget

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Hvert år opplever tusenvis av barn at en av foreldrene/omsorgspersoner soner straff, noe som berører barna. I dag har ingen instanser oversikt over hvor mange dette er, eller har spesielt ansvar for å ivareta dem. Vi vet at mange av de som soner straff i dag, har hatt en barndom der foreldre/omsorgspersoner har vært straffedømte. Levekårene til pårørende og barn av straffedømte er dårligere enn for andre grupper. Stortinget har vedtatt bestemmelser i flere lover som omtaler barns behov spesielt. Sykehusene og noen kommuner oppretter nå stillinger med ansvar for å ivareta barns spesielle behov. Stortinget har i budsjettet for 2011 pekt på barnas og pårørendes behov i kriminalomsorgen, men dette er ikke tilstrekkelig.
Vil statsråden vurdere å hjemle tiltak som ivaretar barnas behov og krav til samarbeid om dette i lovverket, og hvilke andre tiltak mener statsråden kan iverksettes for å bedre mulighetene til å komme inn med tidlig hjelp?

Les hele debatten