Interpellasjon fra Ingjerd Schie Schou (H) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 120 (2010-2011)
Om hva som gjøres for å stimulere til avgifter som gjør økt sjøtransport mer lønnsomt
Datert: 07.04.2011
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 20.05.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Ingjerd Schie Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schie Schou (H): Både Norge og EU er enige om at nærskipsfarten må styrkes av miljøhensyn, men også av regionale, kapasitetsmessige og økonomiske hensyn. Godstransport på skip er den mest energieffektive transportform. Sjøtransporten reduserer presset på veiene, risikoen for ulykker og støybelastning. 1. februar i år ble fagrapportene i forbindelse med Nasjonal transportplan 2014-2023 overlevert til Samferdselsdepartementet for videre politisk behandling. Landtransporten vil øke dramatisk fremover, mens sjø og bane har liten vekst. Dette vil ytterligere øke andelen av tungtransport som går landeveien på bekostning av sjøtransporten. Utviklingen går i motsatt retning av regjeringens løfter. Regjeringens sjøtransportpolitikk har spilt fallitt. Det finnes ikke en enkel løsning for å utløse potensialet til sjøtransporten, men en rekke enkeltelementer. Regjeringen er på feil kurs i å få mer gods på sjø.
Hva gjør regjeringen i den neste nasjonale transportplanen for å stimulere til avgifter som gjør økt sjøtransport mer lønnsomt?

Les hele debatten