Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 125 (2010-2011)
Om å møte utfordringen knyttet til antall studieplasser "på marginalen", med henvisning til at det produseres langt flere studiepoeng ved statlige universiteter og høyskoler enn basisbevilgningene skulle tilsi
Datert: 13.04.2011
Besvart: 30.05.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Forskerforbundet har nylig kartlagt omfanget av studiepoengproduksjon ved statlige universiteter og høyskoler ut over studieplasser som er fullfinansiert over statsbudsjettet. Kartleggingen viser at det produseres langt flere studiepoeng ved statlige universiteter og høyskoler enn basisbevilgningene fra Stortinget skulle tilsi. Handlingsromutvalget konkluderte med at dette på sikt vil "redusere studiekvaliteten, utarme fagmiljøene og redusere institusjonenes handlingsrom."
Hvilken strategi har statsråden for å møte utfordringen knyttet til antall studieplasser "på marginalen" – ut over å henvise til at dette er institusjonenes eget ansvar – særlig sett i lys av et stadig økende studenttall?

Les hele debatten