Interpellasjon fra Dagfinn Høybråten (KrF) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 63 (2011-2012)
Om å sette nye og mer offensive mål for å hindre nedbygging av Norges beste matjord, og å prøve nye virkemidler for å få dette til
Oversendt regjeringen: 01.02.2012
Besvart: 22.03.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Det bygges fortsatt ned mer matjord enn det mål skiftende regjeringer har satt. Den kraftigste nedbyggingen skjer i regioner som forvalter landets beste matjord. I et femtiårsperspektiv er ti prosent av dyrkingsjorda nedbygd. I dag er det bare 1,65 mål fulldyrket jord tilbake til hver av oss. Utbyggingspresset øker mest i områder der vi også finner den beste jorda og blir forsterket av vernebestemmelser som er innført for skog og strandsone. Dersom målet om å beholde selvforsyningsgraden og øke matproduksjonen skal nås, mener forskere at matjorda nå må vernes mot ytterligere nedbygging.
Vil regjeringen sette nye og mer offensive mål for å hindre nedbygging av Norges beste matjord, og er statsråden villig til å prøve nye virkemidler for å få dette til?

Les hele debatten