Interpellasjon fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 68 (2011-2012)
Om å sikre at vi ikke kommer enda mer på etterskudd hva angår politidekning, bl.a. med henvisning til at kostnadene til en omfattende IKT-oppgradering vesentlig skal hentes fra politidistriktenes driftsbudsjetter
Datert: 08.02.2012
Besvart: 22.03.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Gjentatte ganger har et samlet storting understreket behovet for økt politidekning. Sentrum/Høyre-regjeringen påbegynte en opptrapping av plasser på Politihøgskolen, som ble videreført etter en to års pause av Stoltenberg II. Budsjettene til politiet har økt gjennom flere år, men oppgavene har blitt flere. Derfor har mange politidistrikt de siste årene gjennomgått nedbemanninger og sliter med å oppfylle Stortingets mål. Det gjennomføres nå en omfattende oppgradering av politiets IKT-systemer, med en anslått kostnadsramme på flere milliarder kroner. Stortinget har ikke fått fremlagt egen sak om dette, og kun blitt informert om at det vesentlige skal hentes direkte fra politidistriktenes driftsbudsjetter. Den økonomiske og bemanningsmessige situasjonen i politidistriktene ser ikke ut til å bli særlig mye bedre i årene som kommer.
Vil statsråden sikre at vi ikke kommer enda mer på etterskudd hva angår politidekning?

Les hele debatten