Interpellasjon fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 78 (2011-2012)
Om tiltak for å øke omfang og kvalitet på avtaler for å beskytte norske bedrifters investeringer i fremvoksende økonomier
Datert: 08.03.2012
Besvart: 24.04.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Norske bedrifter investerer stadig mer i fremvoksende økonomier, og internasjonale investeringer utgjør en økende faktor i det å skape utvikling i fattige land. I mange utviklingsland kan manglende forutsigbarhet ved det juridiske rammeverk hindre direkteinvesteringer. Eksponeringen for politisk risiko er stor og bilaterale investeringsavtaler, BITS, utgjør et viktig verktøy for å sikre at norske bedrifter investerer. Norge har så langt inngått langt færre BITS enn våre naboland og EU. Det kan skape en konkurransemessig ulempe for norske bedrifter. Den norske modellavtalen for bilaterale investeringer gir ifølge norsk næringsliv verken tilfredsstillende beskyttelse mot ekspropriasjon eller effektiv håndheving ved å kreve uttømming av lokal rettsanvendelse. Derved gis et svakere vern enn andre lands BITS.
Hva vil statsråden gjøre for å øke omfang og kvalitet på avtaler for å beskytte norske investeringer?

Les hele debatten