Interpellasjon fra Solveig Horne (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 83 (2011-2012)
Om barns rettssikkerhet i møte med barnevernet, med henvisning bl.a. til praksis tilknyttet sakkyndige, ankeprosesser og fylkesnemndene som avgjørende myndighet
Oversendt regjeringen: 30.03.2012
Besvart: 07.05.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Undertegnede viser til den organisasjon og struktur som eksisterer knyttet til å ivareta barns rettssikkerhet i møte med barnevernet. Det er, slik jeg ser det, viktig at man igangsetter en debatt knyttet til om dagens struktur og organisering er den optimale, for å ta hensyn til barnas rettssikkerhet. Det vises i denne sammenheng blant annet til den praksis som eksisterer knyttet til sakkyndige, ankeprosesser og fylkesnemndene som avgjørende myndighet. Barnevernets viktigste jobb er å ivareta barn. Barns rettssikkerhet er et område man derfor bør ha et sterkt søkelys på.
Hvordan vurderer statsråden situasjonen knyttet til barns rettssikkerhet, og hvilke strukturelle og organisatoriske grep vil hun foreta seg med tanke på eventuelle forbedringer?

Les hele debatten