Interpellasjon fra Truls Wickholm (A) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 84 (2011-2012)
Om at det å likestille de to løpene i videregående opplæring kunne heve statusen til fag- og yrkesopplæringen, med henvisning til Karlsen-utvalgets forslag om at fullført opplæring skal gjøre elevene studieforberedt, uavhengig av utdanningsprogram
Oversendt regjeringen: 11.04.2012
Besvart: 14.05.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Karlsen-utvalget, som St.meld. nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja bygger på, foreslo i sin NOU at fullført videregående opplæring skal gjøre elevene generelt studieforberedt uavhengig av utdanningsprogram. Utvalget foreslo også å bygge ut Y-veien til flere fagområder. Både LOs og NHOs representanter i NOUen stilte seg bak dette forslaget. Noe av bakgrunnen for forslaget var at utvalget mente at dette kunne bidra til å øke statusen til fag og yrkesopplæringen. Elever fra flere sosiale lag vil lettere kunne velge et yrkesfaglig tilbud på videregående opplæring. I dag velger nesten ni av ti elever med foreldre som har høyere utdanning å begynne på studiespesialisering. Utvalget mente også at styrkingen av basiskompetansen i skolen kunne forsvare at flere ville være studieforberedt.
Hvilke tanker gjør statsråden seg om disse forslagene, og deler statsråden det synspunkt at man gjennom å likestille de to løpene i videregående opplæring hever statusen?

Les hele debatten