Interpellasjon fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 78 (2012-2013)
Om prioritering av psykisk helse, med henvisning bl.a. til økende ventetid for behandling
Datert: 19.03.2013
Besvart: 30.04.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I Dagsnytt 12. mars 2013 hører vi at psykisk syke må true med selvmord for å slippe ventetid. Ventetiden for behandling for psykiske lidelser økte i 2012. Vi ser videre at årsverksveksten har flatet ut siden opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008. Dette til tross for at det var udekkede behov innen dette feltet. Det øremerkes ikke lenger midler til psykisk helse, og det gis heller ikke beskjed til helseforetakene om å prioritere dette høyere enn somatikken. Nå vurderer regjeringen å kreve at kommunene skal betale for sykehusbehandling av psykiske lidelser, kommunal medfinansiering. I Sintef-rapport A24136 står det at dette kan balansere negative vridningseffekter fra innføringen av kommunal betaling for somatikk, medisinsk behandling, men at det kan medføre en nedprioritering av pasienter med lettere psykiske plager.
Hvordan vil statsråden sikre prioritering av psykisk helse?

Les hele debatten